Aktywny

„Dawno, dawno temu… Europejskie dzieci razem”

Once Upon A Time…European Children All Together”

 

Czytanie jest kluczową umiejętnością i prymarną wobec innych.  Dzięki niej możliwe jest zdobywanie wiedzy i podnoszenie swoich kompetencji życiowych. Czytanie oraz interpretacja tekstu to umiejętności kształcone na lekcjach różnych przedmiotów.

Z najnowszych danych ewaluacji wewnętrznej wynika, że młodzi Europejczycy posiadają trudności właśnie w opanowaniu umiejętności czytania i czytania ze zrozumieniem oraz niską motywację do czytania.

Ta niepokojąca sytuacja to wyzwanie dla tych, którzy uzyskują tak słabe wyniki. Uczniowie narażeni są na wykluczenie społeczne, spowodowane właśnie brakiem podstawowych umiejętności. Dlatego Szkoła Podstawowa w Długiem wraz ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Włoch i Słowacji opracowała projekt pn. „Once Upon A Time…European Children All Together” („Dawno, dawno temu… Europejskie dzieci razem”). Główne cele projektu to: rozwijanie wśród uczniów kompetencji językowych (czytanie, opowiadanie, interpretowanie, pisanie utworów),  rozwijanie umiejętności posługiwania się TIK, zwiększenie motywacji do czytania oraz zamiłowania do czytelnictwa, partnerskie uczenie się i wymiana doświadczeń na szczeblu europejskim, rozwiązanie problemów: braku tolerancji, słabo rozwiniętej wyobraźni, antyspołecznych zachowań, słabej motywacji do czytania, dyskryminacji słabszych uczniów, uzależnienia od komputera i innych nałogów, przemocy w szkole, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie nowych umiejętności przez nauczycieli, doskonalenie warsztatu pracy oraz wzbogacenie oferty metod nauczania. W projekcie weźmie udział około 3000 uczestników (uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio). Projekt adresowany jest do uczniów, nauczycieli, rodziców, środowisk lokalnych. Zakłada aktywizowanie nie tylko uczniów zdolnych, ale również tych z trudnościami, z różnych środowisk społecznych. Słabe wyniki osiągnięć uczniów wpływają na ich sukces, edukację,  kreatywność, przedsiębiorczość. To natomiast prowadzi do utrudnienia ich uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, ekonomicznym, demokratycznym oraz narzuca ryzyko bezrobocia oraz niskiego statusu materialnego w późniejszym życiu.

4 szkoły europejskie postanowiły połączyć swoje siły, aby zmniejszyć to ryzyko, a polepszyć czytanie ze zrozumieniem, poprzez wyposażenie uczniów w tę podstawową umiejętność, aktywizowanie ich w czasie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zwiększenie ich motywacji do czytania dla przyjemności, jak również rozwijanie znajomości języków obcych oraz umiejętności technologii komputerowej.

Zostanie podjętych szereg działań, które zmotywują uczniów do poszukiwań literackich, poznawania utworów z kręgu kultury europejskiej, analizy tekstów w celu dostrzegania  cech wspólnych, ale tez różnic. Działania w trakcie realizacji projektu pozwolą uczniom na samodzielne działanie, urzeczywistnianie własnych pomysłów, wykształcą w nich kreatywność i samodzielność oraz poprawią kompetencje językowe w zakresie języka ojczystego oraz angielskiego.

© 2021 Szkoła Podstawowa w Długiem